Thursday, 26 April 2012


Bab 3.

Penawaran.

·         DEFINISI PENAWARAN INDIVIDU : kuantiti barang yang sanggup ditawarkan (barang x) oleh seseorang pengeluar pada masa, tempat dan tingkat masa tertentu.

·         DEFINISI PENAWARAN PASARAN : jumlah kuantiti barang yang sanggup ditawarkan oleh semua pengeluar terhadap suatu barang pada masa, tempat dan tingkat harga tertentu.

·         HUKUM PENAWARAN : Semakin tinggi tinggi tingkat harga suatu barang/produk, semakin bertambah kuantiti barang yang ditawarkan oleh pengeluar. Hukum penawaran menyatakan bahawa harga dan kuantiti barangan yang ditawarkan berhubungan secara positif.

Soalan :

1.      Bagaimanakah keluk penawaran pasaran diterbitkan ?

FOKus :

·         Definisi penawaran pasaran.
·         Jadual.
·         Rajah.
·         Huraian.

1.      Definisi penawaran pasaran : jumlah kuantiti barang yang sanggup ditawarkan oleh semua pengeluar terhadap suatu barang pada masa, tempat dan tingkat harga tertentu.

2.      Jadual :


Harga barang J
(unit)
Kuantiti ditawar firma a (unit)
Kuantiti ditawar firma b (unit)
Kuantiti ditawar pasaran (unit)
Kombinasi.
3
2
4
6
y
6
4
8
12
z


3.      Rajah.4.      Huraian.
·         Huraian rajah asal : berdasarkan rajah , SaSa ialah keluk penawaran firma a, SbSb, keluk penawaran firma b, SpSp keluk penawaran pasaran. Keluk penawaran pasaran diperoleh dengan mencampurkan secara mendatar keluk penawaran individu dengan contoh kira-kira di jadual.
·         Contoh, pada harga rm 3, firma a menawarkan 2 unit barang j, manakala firma b menawarkan 4 unit barang j. oleh itu, penwaran di pasaran adalah sebanyak 6 unit ( 2 unit + 4 unit) barang j.  Hal ini dapat dilihat pada titik y , rajah c.
·         Apabila berlaku peningkatan harga dari rm 3 ke rm 6, berlaku pertambahan penawaran. Hal ini dapat dilihat, pada tingkat harga rm 6 firma a menawarkan sebanyak 4 unit ( berlaku peningkatan sebanyak 4 unit). Manakala, firma b menawarkan sebanyak 8 unit ( berlaku peningkatan sebanyak 4 unit). Oleh itu, penawaran pasaran adalah sebanyak 12 unit ( 4 unit + 8 unit) barang j. hal ini dapat dilihat pada titik z , rajah c.
·         Apabila titik y dan z disambungkan, maka terbentuklah keluk penawaran pasaran barang j (unit) SpSp.
·         Kesimpulanya, peningkatan harga barang j mematuhi hukum penawaran iaitu apabila berlaku peningkatan tingkat harga, maka kuantiti yang ditawarkan turut bertambah oleh firma. Hubungan positif antara harga dan kuantiti yang ditawarkan.No comments:

Post a Comment